Partizanski tisk v Ljubljani / Partisan printing in Ljubljana

V diplomskem delu so bile proučene ilegalne partizanske tiskarne v Ljubljani. Delovale so od maja 1942 pa do kapitulacije Italije septembra 1943. S terenskim ogledom vseh šestih lokacij in s sprotnim fotografiranjem je bilo ugotovljeno današnje stanje ilegalnih tiskarn v Ljubljani. Za teoretični del naloge je bilo iz Muzeja novejše zgodovine pridobljenih 15 skrbno izbranih fotografij ilegalnih tiskarn. Na podlagi pridobljenega fotografskega materiala so bile nato ponovno fotografirane prvotne lokacije ilegalnih tiskarn. Cilj pri fotografiranju še obstoječih objektov je bila čim bližja podobnost pridobljenim fotografijam iz MNZS-ja. Lokacije, kjer hiše ni več, so bile posnete tako, da so se približno ujemale s takratno lokacijo tiskarne. Pri vseh lokacijah je bilo izvedeno naključno spraševanje mimoidočih ljudi, ki so morali bili prebivalci tistega dela Ljubljane. Izbrani so bili večinoma starejši ljudje od 50 let, ki pa so presenetljivo malo vedeli o delovanju ilegalnih tiskarn v njihovem bivalnem prostoru. Zaradi želje po srečanju s še živečimi sodelavci ilegalnih tiskarn, je bilo potrebnih veliko obiskov v Muzeju novejše zgodovine, kjer se je dobilo mnogo knjižnega gradiva, ki ga je bilo treba proučiti za pridobitev osnovnega znanja, potrebnega za intervju in teoretični del naloge. Na Zvezi borcev je bil pridobljen kontakt skupnosti partizanskih tehnikov in tiskarjev, ki se dobivajo enkrat na mesec v gostilni Šestica. Tako je bilo izvedenih kar nekaj intervjujev z edinima še živečima sodelavcema tiskarne Podmornica, tiskarjem Slavkom Krušnikom in kurirjem Janezom Erbežnikom. Pridobljene informacije so pripomogle k boljši predstavitvi takratnega časa in boljši umeščenosti ilegalnih tiskarn v zgodovino. Narejen je bil zemljevid lokacij, tabelni popis vseh delujočih sodelavcev ter tabelni in grafični prikaz natisnjene literature.

Download:

Tiskarski stroj Tigl na ročni pogon, Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

This thesis examines illegal partisan printing houses in Ljubljana. They operated from May 1942 until the capitulation of Italy in September 1943. The current state of the illegal printing houses in Ljubljana was assessed with a field examination and a photographic documentation of all six sites. For the theoretical part of the thesis, 15 carefully selected photographs of the illegal printing houses were obtained from the Museum of Contemporary History. Based on the acquired photographic material, the original sites were photographed again. The aim was to get as close a resemblance as possible with the photos acquired from the Museum of Contemporary History. The locations, where the original printing house is now missing, were photographed so as to approximately fit the then-location of the printing house. On all locations a brief interview of random passers-by was conducted, the requirement being, they were residents of that particular part of Ljubljana. The interviewed were mostly people over 50 years old, but they knew surprisingly little of the illegal printing houses in their immediate surroundings. In the wish to meet with the living collaborators of the illegal printing houses many visits to the Museum of Contemporary History were necessary, where a large quantity of book material was found that had to be studied in order to gain basic knowledge needed for the interviews and for the theoretical part of the thesis. At the Association of Partisan Fighters a contact was acquired of the partisan technicians’ and printers’ community, who meet once every month in Šestica restaurant. Thus a number of interviews were conducted with the only two remaining colalborators of the printing house ‘Podmornica’ (i.e. the Submarine), with the printer Slavko Krušnik and with the runner Janez Erbežnik. The acquired data contributed to the better portrayal of the era and a better placement of the illegal printing houses into history. A map of locations was created, a table-inventory of all active collaborators, as well as table and chart representation of the literature printed there.

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: