Moderna ovčereja na območju Ilirske Bistrice

Moderna ovčereja na območju Ilirske Bistrice: Subvencije in odškodnine kot spodbuda za ohranjanje kulturne in naravne dediščine


Diplomsko delo preučuje ovčerejo na območju Ilirske Bistrice, natančneje na slemenu Gur, ki se nahaja na južnih obronkih snežniškega gozda. Na omenjenem prostoru se že stoletja odvijajo različne oblike aktivnosti, ki spreminjajo oz. ohranjajo krajino takšno, kot jo poznamo danes. V nalogi je zato narejena krajša raziskava ovčereje v preteklosti, ki se kot t. i. tradicionalna, danes po zaslugi subvenciji in odškodnin ponovno vrača v slovenske kraje. Vendar pa pri oživljanju ovčereje kot gospodarske panoge prihaja do konfliktov med različnimi interesi, ki razumejo in s politično močjo spreminjajo prostor mnogim drugim tam prisotnim uporabnikom. Ravno ohranjanje, spreminjanje in redefiniranje prostora ustvarja dihotomijo med naravo in kulturo oz. med naravovarstvom in razvojem tega področja, kjer tovrstnih razlik prej niso poznali. Na podlagi naštetih tez je bilo opravljenih več intervjujev z rejci, uradniki in naravovarstveniki, ki so podali svoja stališča in poglede na prostor, ki je med drugih znan tudi po neuspeli gradnji vetrnih elektrarn na Volovji rebri. Z analizo časopisnih člankov, preučevanjem domače in tuje strokovne literature ter s primerjavo podobnih primerov širom sveta naloga dobi obsežnejši antropološki pogled, ki umesti raziskovano problematiko v širši znanstveni kontekst.

Download:


Modern sheep farming in the area surrounding the city of Ilirska Bistrica: Subventions and compensations as an encouragement for conservation of cultural and natural heritage

The following diploma thesis focuses on the sheep farming in the area surrounding Ilirska Bistrica, more specifically on the ridge Gure, located on the southern edges of the hill Snežnik forest area. The diploma consists of the research dealing with the sheep farming, trying to highlight the difference between how this activity appeared in the past comparing to its revival in the present days, mostly due to stimulations coming in the form of subventions and money compensations. Nevertheless, such subventions cause severe conflicts between two parties who defend their interests in the area, one of them being the environmentalists and the other those who see the land as a potential for business development. The presentation of all these different opinions is one of the main objectives of this work as they also serve as a starting point for the interviews conducted among the breeders, officials and environmentalists. It is evident that one of the most severe conflicts here still remains the intentional use of this space, which can be most clearly seen in a failed attempt of constructing wind farms on the Volovja reber. The analysis of newspaper articles and a thorough study of the national as well as foreign literature manages to create a wider anthropological view and by that puts the researched problematic into a broader scientific context.

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: