Transhumantno pašništvo na razpotju sprememb

Transhumantno pašništvo na razpotju sprememb: Transhumanca in turizem kot strategiji preţivetja v vasi Lukomir na Bjelašnici (BIH)

Magistrska naloga raziskuje transhumantno pašništvo in življenje pastirjev iz vasi Lukomir na planini Bjelašnice v Bosni in Hercegovini. Lukomir je v zadnjem desetletju postal pomembna turistična destinacija številnih obiskovalcev, ki si želijo videti »tradicionalno življenje pastirjev v najvišje poseljeni vasi v Bosni in Hercegovini«, kot Lukomir pogosto oglašujejo mediji. Avtorja naloge je zanimalo, kako turizem vpliva na skupnost, katere glavna dejavnost je prakticiranje transhumantne paše. V nalogi so zato soočene transhumantne prakse na eni strani ter turizem in pojav turističnih dejavnosti na drugi strani. S prepletom etnografskih primerov, ki so nastali z večmesečnim opazovanjem in udeležbo, lahko bralec spozna življenje ter delo ljudi na Lukomirju in Bjelašnici.

Download:


Transhumance on the crossroads of changes: Transhumance and tourism as strategies of survival in Lukomir on Bjelašnica Mountain (BIH)

The master’s thesis explores transhumance herding and the lives of the shepherds in the village of Lukomir on the mountain of Bjelašnica in Bosnia and Herzegovina. Lukomir has in the past decade become an important tourist destination for those who desire to experience “traditional lives of the shepherds in the highest inhabited village in Bosnia and Herzegovina” as the media often advertises Lukomir. The author of the thesis explores the influence of tourism on the community whose main activity is transhumance herding. The work thus confronts transhumance practices with tourist activities. By intertwining ethnographic examples which are a result of several months of observation and participation, the readers can acquaint themselves with the life and work of the people of Lukomir and Bjelašnica.

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: